You are currently browsing category

WNR

Belang goed bestuur VvE centraal in webinars WNR

In april 2024 organiseerde stichting WNR twee boeiende webinars over de verduurzaming van appartementencomplexen beheerd door Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Deze sessies boden deelnemers de kans nieuwe kennis op te doen en van elkaar te leren. Het belang van een goed VvE-bestuur stond centraal.

De webinars kenmerkten zich door een levendige interactie met de deelnemers, die hun persoonlijke ervaringen en uitdagingen binnen hun VvE’s deelden. Een centraal thema tijdens de webinars was het belang van een sterk en betrokken VvE-bestuur. Experts legden uit hoe een proactief bestuur kan bijdragen aan een soepelere transitie naar duurzaamheid. Zij benadrukten de rol van het bestuur in het managen van de complexiteit van duurzame renovatieprojecten en het belang van regelmatige bijeenkomsten om alle leden betrokken en geïnformeerd te houden.

Uitdagingen en praktische oplossingen

Waarom is het zo belangrijk om een goed bestuur te hebben? Dat draagt bij aan een veilige, gezonde, en goed onderhouden woonomgeving die bovendien kosteneffectief en waardevast is. Dit onderstreept de rol van het VvE-bestuur voor zowel de huidige als toekomstige bewoners. Punten van aandacht daarbij zijn de complexiteit van besluitvormingsprocessen binnen VvE’s en de noodzaak van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering voor grote beslissingen. Wat maar aangeeft hoe essentieel transparantie en actieve deelname van alle leden is.

Alledaagse praktijkproblemen die WNR tegenkomt zijn niet-actieve (“slapende”) VvE’s en de vaak lage betrokkenheid van bewoners. Deze problemen worden verergerd door veelvuldige verhuizingen en soms door het uitbesteden van bestuurlijke taken aan VvE-beheerders. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud en financiële wanorde. Het benadrukt de urgentie voor VvE’s om zelf actie te ondernemen en zo snel mogelijk te reorganiseren en opnieuw te activeren voor een veilige en aantrekkelijke woonomgeving.

Veilige overlegvormen

Een opmerkelijk verhaal was dat van een VvE-lid dat besloot uit het bestuur te stappen wegens een onveilige sociale situatie. Dit geeft aan hoe belangrijk een veilige en vooral respectvolle communicatieomgeving is.

In de presentatie werd er op gewezen dat veilige overlegvormen essentieel zijn om vrijuit te kunnen discussiëren over toekomstige plannen zoals integrale renovatie en de stappen daar naartoe. WNR suggereert het houden van deze gesprekken tijdens informele bijeenkomsten, zodat formele besluiten bewaard blijven voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Goed bestuur VvE sleutel tot succes

De voordelen van goed bestuur strekken zich uit van het verbeteren van de woonkwaliteit tot aan het waarborgen van de financiële gezondheid van het appartementencomplex. Uiteindelijk leidt dat tot waardevast en duurzaam vastgoed. De webinars van WNR benadrukten dat de verduurzaming van appartementengebouwen niet alleen een technische uitdaging is, maar vooral ook een bestuurlijke. Het is daarom essentieel dat elke VvE de noodzaak van goed bestuur omarmt en actief bijdraagt aan een leefbare, veilige en duurzame toekomst voor alle bewoners.

Transitie naar duurzaam beheer

Deze webinars gaven de deelnemers inspiratie voor een effectieve aanpak voor besluitvorming en implementatie van duurzaamheidsprojecten. Het doel van WNR is VvE’s te helpen bij hun transitie naar duurzaam beheer. Hiermee bevordert WNR niet alleen de verduurzaming van appartementencomplexen, maar ook de vorming van een betrokken club mensen die toekomstige uitdagingen aan kunnen.

Ter afronding van de webinars werden de deelnemers aangemoedigd om de opgedane kennis over het belang van goed bestuur van de VvE actief toe te passen binnen hun eigen vereniging.

Lees hier meer over de oplossingen die WNR biedt aan VvE’s

Calamiteitenfonds kan risico’s renovatie VvE helpen beheersen

Financiële en juridische experts kwamen in april 2024 samen voor een discussie over de potentiële rol van een calamiteitenfonds voor VvE’s. Dat moet duurzame renovatieprojecten binnen Verenigingen van Eigenaars versnellen. De deelnemers vertegenwoordigden verschillende marktpartijen en waren uitgenodigd door het EU-project CondoReno. De bijeenkomst had tot doel te verkennen hoe zo’n fonds de financiële risico’s van grootschalige renovaties van VvE’s kunnen verminderen.

Wat is een Calamiteitenfonds?

Een calamiteitenfonds voor VvE’s is een fonds om onvoorziene financiële risico’s te dekken die kunnen ontstaan tijdens grote renovatieprojecten. Zo kunnen onverwachte kosten worden opgevangen die voortkomen uit overschrijdingen van budgetten of noodzakelijke aanvullende studies. Het kan ook gaan om extra kosten door onvoorziene bouwtechnische problemen, of veranderingen in projectomvang.

De financiële buffer kan de druk op de financiële reserves van VvE’s verminderen. Dat kan de besluitvorming over het al dan niet starten van duurzaamheidsprojecten versoepelen. Door de risico’s te beperken, kunnen VvE-bestuurders met meer vertrouwen en minder financiële zorgen beslissingen nemen over de investeringen. Bovendien draagt het fonds bij aan een stabielere financiële planning. En dat is essentieel voor het langetermijnonderhoud en de waardeverhoging van eigendommen.

CondoReno expertmeeting

Deze bijeenkomst maakte deel uit van het LIFE-CondoReno project waaraan WNR meedoet, gefinancierd door de Europese Unie. In de context van dit project wordt het calamiteitenfonds gezien als een cruciaal instrument om de verduurzaming van appartementencomplexen te versnellen. Door middel van dit fonds kunnen VvE’s worden ontzorgd in het financiële aspect van renovaties. Dat kan de adoptie van noodzakelijke maar kostbare energie-efficiënte maatregelen stimuleren.

De bijeenkomst startte met een welkomstwoord door Walter van Steenis van Stichting WNR, die Erwin Mlecnik van de TU Delft verving wegens ziekte. De presentatie, ook geleid door hem, focuste op de kritische aspecten en voordelen van een calamiteitenfonds. Hij belichtte hoe zo’n fonds kan helpen om onverwachte kosten te dekken, waardoor de financiële lasten voor VvE’s verlaagd worden en dit investeerders meer zekerheid biedt. Met specifieke casestudies uit Brunssum en Nijmegen illustreerde hij de praktische toepasbaarheid en de uitdagingen.

Er volgde een dynamische discussie met beleidsmakers, financiële en juridisch experts en andere spelers die betrokken zijn bij het renoveren van appartementencomplexen met een VvE bestuur. De deelnemers waren enthousiast, bereid om mee te denken en goed voorbereid. De gesprekken wezen op een sterke betrokkenheid en bereidheid om actief bij te dragen aan het formuleren van praktische oplossingen. Er waren kritische vragen en constructieve dialogen over het nut en de haalbaarheid van het calamiteitenfonds.

Calamiteitenfonds kan risico’s renovatie VvE verkleinen

Er werd uitgebreid gediscussieerd over de voorwaarden waaraan het fonds zou moeten voldoen en de potentiële obstakels. Ook kwam aan de orde hoe bestaande subsidiegelden efficiënter ingezet kunnen worden om het fonds te ondersteunen.

Hoewel niet alle deelnemers volledig overtuigd waren van het calamiteitenfonds, was er algemene overeenstemming dat verdere analyse en onderzoek noodzakelijk zijn. De volgende stappen omvatten gedetailleerd vervolgonderzoek naar de specifieke risico’s en voordelen. Deels zal dat binnen het CondoReno project vallen, mogelijk zal aanvullend onderzoek nodig zijn.

Door het verlagen van risico’s en het verbeteren van financiële zekerheid, kan het calamiteitenfonds een sleutelcomponent worden in de strategie om renovatieprojecten sneller en efficiënter uit te voeren. De discussies en inzichten die tijdens deze bijeenkomst zijn opgedaan, zullen dienen als basis voor verdere ontwikkeling en implementatie van dit innovatieve fonds.

Vertrouwen en samenwerking sleutels voor verduurzamen VvE

In de hedendaagse samenleving wordt duurzaamheid steeds meer een kernpunt van gesprek, met name in de woningsector. Op 14 maart 2024 kwamen experts, VvE-leden en andere geïnteresseerde partijen samen op het Wooncongres om een prangende kwestie te bespreken. Hoe kunnen we de verduurzaming en het aardgasvrij maken van appartementencomplexen versnellen, met bijzondere aandacht voor de complexe besluitvorming binnen VvE’s? Samenwerken om te verduurzamen met grote VvE betrokkenheid stond centraal in de workshop van WNR.

Ondanks ambitieuze doelstellingen en uitgebreide plannen blijft de voortgang in het realiseren van nieuwe woningen achter bij de verwachtingen. Het Wooncongres 2024 werd georganiseerd door Platform31 en de Technische Universiteit Delft. Het bood een platform om met de inzet van alle deelnemers, extra draagvlak te creëren voor de woonopgave. Het doel was onder meer om concrete oplossingen te bieden voor de vele woningzoekenden die Nederland rijk is. ’s Ochtend waren er plenaire presentaties, ’s middags was er keuze uit tien deelsessies over actuele thema’s. Elke sessie ging in op ontwikkelingen en oplossingen voor een deelthema.

blank

De reis van VvE’s naar duurzaamheid

De sessie ‘Duurzame renovatie van appartementencomplexen met VvE’s: Vertrouwen in complexe besluitvorming’, boog zich over kritische vraagstukken in het verduurzamingsproces. Hoe betrekken we VvE-eigenaren actief bij de verduurzaming en transitie naar aardgasvrij wonen? Welke meerwaarde biedt het toevoegen van extra woningen aan de bestaande woningvoorraad? En welke cruciale rol spelen gemeenten en, in geval van gemengd eigendom, woningcorporaties in dit proces? Henk Visscher en Erwin Mlecnik van de TU Delft, Walter van Steenis van stichting WNR en Clarence Rose van Kennisinstituut KERN deelden hun inzichten en ervaringen samen te werken om het verduurzamen van VvE’s te versnellen.

Vertrouwen rode draad

De workshop die zij gaven binnen het LIFE-project CondoReno waarin zij samenwerken, benadrukte een cruciaal aspect van deze transitie: vertrouwen. Vertrouwen tussen VvE-leden, tussen VvE’s en dienstverleners, en vooral, vertrouwen in het proces. Want de transitie naar duurzame appartementencomplexen is geen gemakkelijke taak. Het vereist niet alleen een verandering in fysieke infrastructuur maar ook in de mindset. De VvE-Versnellingsagenda benadrukt dat de verduurzaming van de 12 miljoen Nederlandse woningen die onderdeel uitmaken van een VvE te traag verloopt. Dit wordt mede veroorzaakt door uitdagingen in besluitvorming, financiële ondersteuning, informatievoorziening en ontzorging van VvE’s.

Al veel praktische voorbeelden en kansen

Walter van Steenis en Clarence Rose deelden praktische ervaringen en benadrukten de kansen die samenwerking biedt. Het aanpassen van splitsingsaktes, het benutten van gemeentelijke ondersteuning en het creëren van een heldere routekaart voor VvE-leden, zijn enkele voorbeelden van hoe we barrières kunnen overwinnen. Ook was er aandacht voor het WNR-model, onze aanpak voor een energieneutraal gerenoveerde woning.

blank

Optoppen kans voor appartementen

Speciale aandacht was er tijdens deze workshop voor de kansen van toevoegen van woningen door het zogenaamde optoppen. Dat wil zeggen dat je boven op een bestaand appartementencomplex nog één of twee lagen woningen toevoegt. Het grote voordeel voor gemeentes is in bestaande (binnenstedelijke) wijken extra woningen te creëren. Optoppen is relatief eenvoudig als je dat combineert met groot onderhoud en het verduurzamen van het bestaande appartementencomplex. Groot voordeel voor de VvE’s van die appartementencomplexen is er extra inkomsten komen om de renovatie te financieren. Een ander voordeel is dat je bijvoorbeeld een lift kan plaatsen en daarmee de woningwaarde van de appartementen vergroot, met een direct voordeel dat je langer zelfstandig kunt wonen. Dit is een voordeel waar ook gemeentes belang bij hebben, die ook in grote getale aanwezig waren op dit 11e Wooncongres.

Ook de woningcorporaties waren tijdens dit congres goed vertegenwoordigd. Woningcorporaties worden in de appartementencomplexen waar ze woningen verkocht hebben vanzelfsprekend lid van de VvE. Vaak met een stevige stem in de Algemene Leden Vergadering (ALV) omdat ze meerdere woningen bezitten. Voor woningcorporaties is dat niet altijd een eenvoudige positie en WNR kan daarbij een belangrijke rol spelen, zo bleek ook uit de kennisdeling tijdens dit Wooncongres.

Naar een duurzame toekomst

De uitdaging volgens de sprekers tijdens deze workshop? Het samenwerken om te verduurzamen en de VvE in dit proces mee te nemen, met een speciale rol voor dienstverleners, gemeenten en woningcorporaties bij gespikkeld bezit. Aangeboden oplossingen omvatten geïntegreerde woningrenovatiediensten, het benutten van kansen door samenwerking, integrale aanpakken, trainingen voor procesbegeleiders, en het overtuigen van leden met een woonlastenneutrale propositie. Het betrekken van zowel huurders als eigenaars bij dit proces is cruciaal, evenals het bieden van een duidelijk toekomstperspectief door gemeenten.

De weg naar duurzaamheid is bezaaid met uitdagingen, maar het congres heeft laten zien dat door samenwerking, innovatie en vooral vertrouwen, deze uitdagingen overwonnen kunnen worden.

Het Wooncongres 2024 onderstreepte het belang van flexibele woonoplossingen, kennisdeling en de impact van klimaatverandering op de woningmarkt. Deze thema’s sluiten naadloos aan bij de missie van WNR om VvE’s te ondersteunen bij hun duurzaamheidstransitie, waarbij we samenwerken aan een toekomstbestendige woonomgeving. Laten we samenwerken aan het verduurzamen van VvE appartementencomplexen die comfortabel en gezond zijn en lage woonlasten hebben!

Link naar de presentatie van deze workshop

Klik hier voor de sessieverslagen

Foto’s: Joeri Boelhouwer, met uitzondering van foto Walter van Steenis.

Foto cover: Hoogleraar Housing Systems TU Delft Peter Boelhouwer tijdens de plenaire sessie in de ochtend.

Integrale duurzame renovatie kan budgetneutraal

VvE Dingostraat geeft samen met WNR vorm aan een inspirerend verduurzamingsproject

Centraal in Nijmegen staat een appartementencomplex uit 1963, klaar voor een grote transformatie. Met 24 woningen – deels eigendom en deels verhuurd – wil de VvE Dingostraat haar complex integraal duurzaam renoveren, budgetneutraal en op termijn gasloos maken. Dat doet deze VvE in nauwe samenwerking met WNR. Ellen Barentz, voorzitter van de bewonerscommissie, vertelt over de uitgingen waar ze samen voor staan.

Die uitdagingen zijn niet gering. Uit het haalbaarheidsonderzoek van WNR bleek het gebouw niet van deze tijd. Het is niet energie-efficiënt door koudebruggen, slechte isolatie en verouderde kozijnen. Daarnaast gaat veel tijd en geduld zitten in de zoektocht naar financiering, het navigeren door de bureaucratische processen met de gemeente en het in acht nemen van de ecologische impact, zoals met vleermuizenonderzoek.

“We zitten nu in de mallemolen om dat voor elkaar te krijgen,” zegt Ellen. “WNR gaf in haar haalbaarheidsanalyse aan dat we de uitvoering met iedereen konden doen, inclusief WNR zelf. Unaniem kozen onze leden ervoor om ons door hen verder te laten begeleiden en ik ben daar heel blij over. WNR blijkt goed thuis te zijn in de materie. Ze hebben de technische know how en willen concrete resultaten boeken, voor de bewoners en voor het klimaat. Bovendien zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen. Het spreekt me erg aan dat WNR niets opdringt en samen houden we de vaart erin. Ik heb er veel vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Creatief plannen

De VvE wil snel beginnen, ook omdat het vleermuizenonderzoek voor de muurisolatie extra tijd kost. Ellen probeert tijd te winnen door te kijken naar de volgorde van werkzaamheden, “want een raam en kozijn vervangen kan best,” zegt ze, “zonder dat je de vleermuizen in de weg zit.” Renovatie van het dak stond voor over twee jaar op het plan, maar dat wordt mogelijk naar voren gehaald, zeker als isolatie van de muren langer duurt. Over dit soort zaken heeft Ellen iedere twee weken contact met Egbert de Jong van WNR. “We bespreken dan onder andere wat we nodig hebben en hoe we kunnen versnellen.”

Doordachte financiering

De lening voor het hele project wordt betaald uit de VvE-bijdrage van de leden. De besparingen op de energierekening als gevolg van verduurzamingsmaatregelen gebruikt VvE Dingostraat voor het aflossen van die lening. Zo houden ze het project budgetneutraal.

blank

Dit project kan andere VvE’s inspireren die voor soortgelijke uitdagingen staan. Ellens advies is duidelijk: vermijd dure quickscans, want die maken niet concreet wat er moet gebeuren. Zoek partners met diepgaande expertise en een bewezen staat van dienst. Ondertussen gloort in Ellens woorden een ‘supergebouw’ aan de horizon, “dat niet alleen geïsoleerd is, maar ook goed onderhouden.”

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

De reis van VvE Dingostraat is meer dan een technisch project. Het toont hoe essentieel het is om samen te werken met een professionele verduurzamer zoals WNR. Met partners die niet alleen deskundigheid inbrengen, maar die ook hart voor het milieu hebben. Ellen Barentz en haar mede-eigenaars leggen de lat hoog voor duurzame renovatie, zelfs te midden van bureaucratische en financiële uitdagingen. De VvE Dingostraat zet koers naar een toekomst waarin duurzaamheid de norm is, niet de uitzondering.

Unieke kans: beleggen in WNR

Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren (WNR) is al enkele jaren op een missie om woningen in Nederland te verduurzamen en VvE’s in het bijzonder. Om dat te realiseren willen we de groei van WNR zelf versnellen en daar is investeringskapitaal voor nodig. Daarom geven wij leden van vereniging DNA in de Bouw opnieuw een kans om te participeren met obligaties die onze groei en ontwikkeling versnellen. De obligatieovereenkomst gaat in per 1 februari 2024 en eindigt na 5 jaar looptijd op 31 januari 2029.

Voor een belangrijk deel financiert WNR de ontwikkeling van kennis, rekentools, andere producten en de personele inzet vanuit de verkregen CondoReno subsidie, waarbij wij samenwerken met TU Delft en tal van internationale partners. We zijn trots op de participatie in dit belangrijke Europese project. Met verschillende VvE’s zitten we mede dankzij dit project in de verdiepende fase van concrete renovaties. De inzet van het huidige WNR-model© is vooral geschikt voor specifieke VvE’s, de WNR-Roadmap© juist voor iedere VvE. Alle ontwikkeld mede dankzij onze deelname in CondoReno. Begin 2024 lanceren we een nieuw product.

Meer communicatie met de markt

Stichting WNR heeft geen winstoogmerk en wil een extra investering gebruiken met de obligatieronde in 2024 om breed met de markt te kunnen communiceren en overal duidelijker zichtbaar te worden.

Onze ambities realiseren we niet alleen, daarvoor werken we samen met diverse partijen, inclusief onze zusterorganisatie DNA in de bouw. Wij hebben de hulp, kennis en ervaring van de leden hard nodig. Vice versa kan het hen langdurig werk opleveren.

Uit de inventarisatie tijdens de ALV van DNA in de bouw op 7 december 2023 bleek voor een nieuwe obligatieronde wederom breed draagvlak te zijn. Voor DNA-leden is het een unieke kans te beleggen in WNR en deel te nemen door het aankopen van obligaties. De obligatieovereenkomst gaat in per 1 februari 2024 en heeft een looptijd van vijf jaar en eindigt op 31 januari 2029. Er zijn weer drie opties:

beleggen WNR 2024

Beleggen in WNR alleen voor DNA-leden

Wil je beleggen in WNR dan help je als DNA-lid WNR én jezelf vooruit, met een gegarandeerde en aantrekkelijke rente! De kans op samenwerking met WNR bij een concrete opdracht tot renovatie staat los van deelname in deze obligatielening. Daarvoor is het geen voorwaarde van dit aanbod gebruik te maken.

Overigens, ben je geen DNA-lid en wil je ook meedoen, dat kan mits je lid wordt van DNA in de bouw!

Doe je mee? Zo verloopt het:

 • De obligatieovereenkomst gaat in per 1 februari 2024 en eindigt na een looptijd van vijf jaar op 31 januari 2029.
 • Graag horen wij voor 22 januari 2024 het aantal en type (nominale waarde) van de obligatie(s) dat je wenst af te nemen. Mail daarvoor het ingevulde inschrijfformulier retour.
 • Uiterlijk 26 januari 2024 ontvang je de obligatievoorwaarden en obligatieovereenkomst(en).
 • Wij ontvangen de getekende obligatieovereenkomst(en) voor 29 januari 2024 terug.
 • De betaling dient voor 1 februari 2024 te zijn bijgeschreven op onze Triodos bankrekening, IBAN NL53 TRIO 0320 0403 99 t.n.v. Stichting WNR.

Je kunt hier de obligatievoorwaarden inzien, de obligatieovereenkomst en een Akte van sessie waarmee een afgenomen obligatie worden overgedragen aan een andere partij.

Stichting WNR geeft alleen obligatieleningen uit aan leden van vereniging DNA in de bouw.

WNR heeft jouw hulp hard nodig de ambities waar te maken en een goed lopende organisatie te bouwen. Doe je mee met beleggen in WNR? Bij voorbaat heel hartelijk dank! Neem contact op als je vragen hebt met Walter van Steenis, directeur Stichting WNR, walter.vansteenis@wnr.nu

Inzichten en innovaties in workshop VvE renovatieprojecten versnellen

De Gemeente Den Haag en TU Delft nodigden beleidsmakers, VvE’s, renovatieleveranciers, energie-experts en gemeenten uit voor de workshop ‘Diepere renovaties voor meer Verenigingen van Eigenaren’. Deze workshop om VvE renovatieprojecten te versnellen is georganiseerd onder auspiciën van het EU-project CondoReno waaraan WNR meedoet en bood een platform voor discussie en kennisdeling tussen diverse professionals en overheidsinstanties.

Deze workshop om VvE renovatieprojecten te versnellen trok een breed scala aan professionals uit verschillende sectoren, zoals ontwerp, bouw, juridische en financiële expertise. Vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waren eveneens aanwezig. Doel was de standpunten van verschillende facilitators en aanbieders van geïntegreerde woningrenovaties samen te brengen. Stappen voor het ontwikkelen van initiatieven en beleid met alle relevante belanghebbenden kwamen ook aan de orde.

Effectief samenwerken is essentieel

De focus lag tijdens deze workshop op de complexiteit van de betrokkenheid van verschillende stakeholders bij VvE renovatieprojecten. Er werd uitvoerig gesproken over de vereiste competenties van aanbieders van renovatiediensten, de processtappen die VvE’s doorlopen en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Cruciaal vond men de actieve rol van VvE’s in het creëren van draagvlak onder de leden. De consensus was duidelijk: effectieve samenwerking tussen VvE’s, de gemeente en renovatie-aanbieders is essentieel.

VvE renovatieprojecten versnellen

Belangrijkste punten presentatie WNR

WNR-directeur Walter van Steenis gaf een presentatie. Dit zijn de belangrijkste punten uit zijn presentatie.

 • WNR-model

Het WNR-model, ontwikkeld in 2019 en 2020, adresseert de uitdagingen van VvE’s bij het nemen van beslissingen. Het model benadrukt de overstap van technologie naar resultaat, met de focus op woonplezier, comfort, gezondheid en kostenneutraliteit.

 • WoonlastenNeutraal Renoveren (tool)

Deze rekentool biedt inzicht in woonlasten voor en na renovatie, met nadruk op energieverbruik, onderhoudsbijdragen en potentiële energiebesparingen.

 • Hoogenergetische Renovatie (PHPP)

De inzet van passiefhuistechnologie binnen het PHPP-framework, oorspronkelijk voor grondgebonden woningen, wordt nu aangepast voor appartementencomplexen.

 • Total Cost of Ownership (TCO)

Deze benadering gaat verder dan initiële kosten en omvat totale kosten over een langere periode, met het doel om een hoog rendement op investeringen te realiseren.

 • Handleiding / Routekaart

Deze handleiding schetst de cruciale stappen voor VvE’s in het renovatieproces en onderstreept dat een actieve rol van alle betrokken partners noodzakelijk is.

Demoprojecten en praktijkvoorbeelden

Aan de orde tijdens de presentatie van Walter van Steenis kwamen ook twee demoprojecten waarbij WNR momenteel betrokken is:

 • VvE Dingostraat Nijmegen: na een succesvolle haalbaarheidsstudie en unanieme instemming is de verdiepingsfase gestart. Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de vergunningaanvraag en flora- en faunaonderzoek.
 • VvE Granidastraat en Lucellestraat Amsterdam: hier zijn de haalbaarheidsstudies afgerond en is de verdiepingsfase gestart. Deze projecten kampen echter met uitdagingen zoals afwezige gemeentelijke betrokkenheid en onbereikbare warmtenetleveranciers.

VvE renovatieprojecten versnellen

Deze versnellingsworkshop heeft niet alleen de complexiteit van projecten belicht, maar ook de weg geopend voor innovatieve oplossingen en samenwerkingsmogelijkheden om VvE renovatieprojecten te versnellen. De nadruk lag op de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, zeer relevant voor het succes van dergelijke projecten. Met de voorgestelde modellen en tools kunnen VvE’s effectiever navigeren in het complexe landschap van renovatieprojecten. Deze workshop is georganiseerd onder auspiciën van CondoReno, op 22 november 2023 in Den Haag, ook met online deelname.

Coverfoto: Lucellestraat Amsterdam