Haalbaarheidsonderzoek WNR toetst voor welke duurzame renovatie VvE geschikt is

haalbaarheidsonderzoek duurzame renovatie

25 juni 2020

Met de uitkomsten en het advies van het haalbaarheidsonderzoek kan de VvE een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen.

Haalbaarheidsonderzoek WNR toetst voor welke duurzame renovatie VvE geschikt is

Met het haalbaarheidsonderzoek van WNR toetsen wij of jouw VvE geschikt is voor een integrale duurzame renovatie volgens het WNR-model. We werken onder meer met vragenlijsten voor bestuur en bewoners. We nemen alles onder de loep. Het levert inzicht in de mogelijkheden voor een optimale woonlastenneutrale renovatieaanpak, inclusief een voorlopig ontwerp. Uiteraard lichten we alle stappen van de renovatie toe die je met WNR gaat doorlopen. Met de uitkomsten en het advies in dit haalbaarheidsonderzoek kan de VvE een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen.

Het begint met een analyse van de VvE naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een duurzame  renovatie. Na een intakegesprek geef je WNR hiertoe opdracht. Meestal is hiervoor toestemming van de ALV vereist. Wij zorgen voor een gedegen haalbaarheidsonderzoek en nemen de VvE grondig onder de loep. Alle aspecten die ertoe doen komen aan de orde, zowel bouwkundig en financieel, maar vooral ook de wensen van VvE en bewoners. Uit dit onderzoek komen de mogelijkheden naar voren, we leveren dit op met een voorlopig ontwerp.

Haalbaarheidsonderzoek biedt antwoorden

De haalbaarheidsanalyse levert de bewoners antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ziet de huidige en toekomstige MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) eruit?
 • Welke subsidiemogelijkheden bestaan er voor de VvE?
 • Volstaat de huidige kasstroom om de komende jaren noodzakelijk onderhoud te kunnen blijven plegen; zit de VvE goed op koers? En wat is nodig om ook te verduurzamen?
 • Kan het woonlastenneutraal lukken of moeten de servicekosten worden verhoogd?
 • Moeten in een volgende fase nog verdere onderzoeken plaatsvinden wat betreft de brandveiligheid of asbest, of verzakking, betonrot of ten aanzien van flora en fauna?

Wij willen het naadje van de kous weten

Voor het haalbaarheidsonderzoek werken wij onder andere met speciale vragenlijsten voor het bestuur en voor de bewoners. Aan het begin van het onderzoek verzoeken wij die in te vullen. Zo krijgen wij duidelijkheid over het energieverbruik en de onderhoudssituatie van het gebouw en de splitsingsakte. De antwoorden van de bewoners geven duidelijkheid over deze doelgroep, hun intenties en woonwensen. Dit verduidelijkt de bestaande situatie en de haalbaarheid van een duurzame renovatie. De gegevens van de bewoners helpen om iedereen nog beter mee te kunnen nemen in  het proces.

Hoe groter een VvE des te meer behoeftes en intenties er zijn. Een duurzame renovatie is een grote uitdaging voor een VvE-bestuur! Wij hebben de ervaring, de kennis, alle nodige expertise en de procesbegeleiding om dit samen met je aan te gaan.

Welke renovatieaanpak is voor onze VvE het meest passend? Van Asbest tot Zonnepanelen: we zoeken het uit!

Toetsing VvE op tal van onderdelen

WNR toetst de VvE op de volgende aspecten:

Gebouw

Kan de hoofdstructuur van het gebouw bouwtechnisch nog minimaal 30 jaar mee? Een gebouwopname werpt licht op de staat van onderhoud van het gebouw. Bekeken worden onder meer de isolatiegraad, de constructie, leidingwerk, leidingschachten, aanwezigheid van asbest, staat van vloeren, wandopbouw, mogelijkheid tot uitbreiding (extra verdieping), brandveiligheid, courantheid.

Bewoners, woonwensen en draagvlak

Alle bewoners worden geënquêteerd om vroegtijdig alle woonwensen in beeld te krijgen, zodat discomfort kan worden aangepakt, en gewenste woningverbeteringen (bijv. een vergrote keuken) zo mogelijk kunnen meeliften in de WNR renovatie. Dit zorgt voor een omvattend, beter plan en is zinvol om zo een breder draagvlak te verwerven.

Controle op een solide kasstroom

De MJOP en de financiële situatie: past de meerjarenonderhoudsplanning bij de situatie die wij aantreffen? Wordt er voldoende ingelegd om het lange-termijnonderhoud (op bestaande kwaliteit) te blijven plegen? We bekijken de jaarcijfers en analyseren de MJOP om te beoordelen welke onderhoudskosten bij een renovatie voorkomen worden, welke erbij komen, en welk onderhoud blijft doorlopen. Een (aanzet tot) een nieuw duurzaam MJOP wordt opgesteld, horend bij het gekozen renovatiescenario.

Energieverbruik

Wat is het collectieve en individuele energieverbruik? Dit is de basis voor het vaststellen van het besparingspotentieel.

Juridische situatie

Hoe is het gebouw gesplitst in de splitsingsakte? Zal de splitsingsakte na renovatie aangepast moeten worden? Welk quorum is nodig voor grote financiële beslissingen en welk Modelreglement volgt de VvE daarvoor?

Installaties

Staat van onderhoud, levensduur, ruimte voor duurzame installaties, energieopwekking en -opslag en meer.

Conceptontwerp

Hoe ziet de meest optimale renovatie eruit? De VvE krijgt een compleet doorgerekend voorstel met plafondprijs (nooit hoger dan definitieve prijs), een renovatieoplossing en financiering aangeboden. Langjarige energieprestatiegarantie is inclusief, en verbonden aan de financiering. Inclusief concept-MJOP met vaste voorspelbare kosten.

Tezamen is dit een beslisdocument voor het VvE-bestuur om een standpunt in te nemen over de renovatie. Vervolgstap is de ledenvergadering voor te stellen een renovatieplan te laten uitwerken.

 Resultaat haalbaarheidsanalyse duurzame renovatie

Het resultaat van de haalbaarheidsanalyse bestaat uit de volgende zaken:

 • Integraal proces en communicatie met alle betrokken partijen
 • Opname object (visuele inspectie gebouw, bouwkundige en installatietechnische staat van onderhoud, geen destructief onderzoek, beoordeling omgevingsfactoren)
 • Analyse huidig energieverbruik
 • Investeringscalculatie (analyse financiële mogelijkheden)
 • Onderzoek bestaande meerjarige onderhoudsplanning
 • Inventarisatie mogelijkheden en voorstel bouwkundige, installatietechnische en financiële aanpak
 • Concept technisch ontwerp (bouwkundig en installatietechnisch basisconcept voor voorgestelde renovatie met de daarbij te behalen prestaties)
 • Bepaling energie- en onderhoudslasten na renovatie per huishouden en totaal
 • Risicoanalyse (mogelijkheden gebouw, keuzevrijheid huishoudens, bouwproces, asbest en brandveiligheid etc.)

Vraag het haalbaarheidsonderzoek VvE aan

Kennismaken met WNR? Met het haalbaarheidsonderzoek toetsen wij of jouw VvE geschikt is voor een integrale duurzame renovatie volgens het WNR-model. Met de uitkomsten en het advies kun je een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen. 

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank